Visualització del contingut web

pobreza-accion-social/integracion-laboral/fondo-social-europeo/programa-poej_CARROUSEL

Visualització del contingut web

pobreza-accion-social/integracion-laboral/fondo-social-europeo/programa-poej_LINEA-ACTUACION-IZQUIERDA

 • DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

  Els elevats nivells d'atur juvenil observats, tant en l'àmbit europeu com en l'espanyol, en els darrers anys, mostren la gravetat de la situació socioeconòmica a la qual s'enfronta el col·lectiu de persones joves europees i la importància que tant les administracions públiques com la societat en el seu conjunt prenguin les mesures oportunes per afrontar amb èxit aquest repte.

  El Consell Europeu, en les seves Conclusions sobre el marc financer plurianual de 8 de febrer de 2013, va decidir crear la Iniciativa d'Ocupació Juvenil per al període 2014- 2020, amb l'objectiu de donar suport a les mesures proposades per la Comissió Europea el 5 de desembre de 2012. Aquesta Iniciativa es creava amb la finalitat de finançar les mesures d'ocupació juvenil d'aquelles regions europees amb taxes d'atur juvenil superiors al 25%.

  L'Estat Espanyol, seguint les recomanacions europees, va establir el Pla Nacional de Garantia Juvenil, que recull un catàleg comú d'actuacions que estan sent desenvolupades pels agents que intervenen en el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ).

  En el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ), la Fundació Bancària "la Caixa" ha estat designada Organisme Intermedi del POEJ per al període 2014-2020. En el marc de l'Objectiu Temàtic 8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral, Fundació Bancària "la Caixa llança el Programa "la Caixa" Feina Jove per tal d'incentivar la generació d'ocupació jove, estable i de qualitat i contribuir a la reducció de la desocupació juvenil a Espanya.

  Aquest Programa pretén ser una ajuda directa a les empreses i a les entitats per aconseguir aquest objectiu dinamitzant al seu torn l'activitat empresarial i, en última instància, el creixement econòmic.

  Comptant amb un finançament total per executar actuacions de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil de més de 21 milions d'euros dels quals 20.000.000 € procedeixen del Fons Social Europeu i 1.765.154 € de Fundació Bancària "la Caixa", s'ha creat una línia d'ajuts a la contractació de persones joves (majors de 16 i menors de 29 anys) inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb el propòsit de beneficiar al major nombre possible de persones joves aturades.

 • PERÌODE SOL·LICITUD D'AJUTS

  S’ha prorrogat el termini general per a la presentació de les sol·licituds de les ajudes.

  El termini general per presentar les sol·licituds de les ajudes establertes en aquesta convocatòria, que es va iniciar el passat dia 7 de març del 2017, s’acabarà:

  • per la contractació de durada determinada (temporal), la subvencionalitat màxima és de SIS (6) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.

  • per la contractació indefinida formalitzada fins al 15 de setembre de 2017, la subvencionalitat màxima és de DOTZE (12) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cadascun fins assolir la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.

  • per la contractació indefinida formalitzada a partir del 16 de setembre de 2017, la subvencionalitat màxima és de SIS (6) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.

  L’import màxim de les ajudes per cada tipus de contracte descrit en el paràgraf anterior està definit en l’article 12 d’aquestes bases reguladores.

 • FINANÇAMENT

  10.882.577 euros (ampliable) per a ajudes de quantia fixa segons la durada de la contractació laboral fins a un màxim de 9.600 euros.

  Període de subvenció de la despesa: del 7 de març de 2017 al 30 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

 • COM SOL·LICITAR ELS AJUTS

  Per mitjà del web del programa "la Caixa" Feina Jove podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds.

 • DESCRIPCIÓ DE LES AJUDES

  Ajudes dirigides a les empreses, inclosos els/les empresaris/es autònoms/es, les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per a la contractació de persones joves, inscrites en el SNGJ o, en el seu defecte, inscrites com a demandants d'ocupació en un servei públic d'ocupació o haver realitzat la renovació de la demanda d'ocupació, en ambdós casos a partir de l'25 de desembre de 2016. Concretament:

  • Ajudes de SIS (6) mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
   Ajuda màxima: 4.200 € (6m).

  • Ajudes d'un màxim de DOTZE (12) mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cadascun fins a assolir la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.
   Ajuda màxima: 9.600 € (12m).

 • MESURES ANTIFRAU

  Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació amb projectes o operacions finançats de manera total o parcial amb càrrec a fons provinents de la Unió Europea, pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per mitjans electrònics, a través del canal habilitat a l’efecte per aquest Servei a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en els termes que estableix la comunicació 1/2017, de 3 d’abril, del Servei esmentat (PDF, 4,91 MB).

  De la mateixa manera, i sempre que excepcionalment no sigui possible l’ús dels mitjans electrònics que s’indiquen, els fets es poden posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau en suport paper mitjançant l’enviament de la documentació en un sobre tancat a l’adreça postal següent:

  Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
  Intervención General de la Administración del Estado
  Ministerio de Hacienda y Función Pública
  Calle de María de Molina, 50, planta 12
  28006 - Madrid

  En cas d’efectuar una comunicació a l’SNCA, ja sigui per mitjans electrònics o per correu postal, agrairem que se n’enviï una còpia a la Fundació Bancària ”la Caixa” a l’adreça que s’indica sota aquest paràgraf a fi que, com a organisme intermedi del POISES, en pugui dur a terme un seguiment:

  Fundació Bancària ”la Caixa”
  Departament d’Auditoria interna
  Av. Diagonal, 621-629, torre 2, planta 6
  08028 Barcelona

Visualització del contingut web

pobreza-accion-social/integracion-laboral/fondo-social-europeo/fse_TE-PUEDE-INTERESAR