Menú de navegació
Visualització del contingut web

cultura/convocatorias/art-for-change_CARROUSEL

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

4.8.1_cultura/convocatorias/arte-para-la-mejora-social_CONTENIDO-SOLO-TEXTOpestaña1

Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa o la literatura es poden fer servir com a eines de transformació social. Per aquest motiu, convoquem ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com a instruments que poden incidir en aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social.
Visualització del contingut web

cultura/art-for-change/convocatoria_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña1

 • DATES CLAU

  Del 7 de maig al 4 de juny de 2018.

 • ÀMBITS D'ACTUACIÓ 

  1. Promoció d'activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social.

  2. Foment del paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

 • CONTACTE

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/art-for-change/convocatoria_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña2

 • REGISTRE I ACREDITACIÓ

  Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació web de convocatòries, on obtindrà la clau d'accés (usuari i contrasenya).

  Les entitats ja acreditades han de verificar i validar la documentació de registre que consta a l'aplicació.     

  Les entitats no acreditades han de tenir una antiguitat mínima d'un any; per a les entitats procedents de fusions, almenys una ha de tenir aquesta antiguitat.             

  Per acreditar-se, cal emplenar tots els camps sol·licitats i adjuntar la documentació escannejada següent:

   

  a) Equipaments i entitats culturals:

  Aquesta és la documentació que cal aportar si la sol·licitud la presenta una persona jurídica.

   

  • Documentació obligatoria:

  1. Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’equipament o l’entitat.

  2. Còpia dels estatuts correctament legalitzats de l’equipament o l’entitat cultural.

  3. Document d’acreditació de la persona que representa l’equipament o l’entitat a l’hora de gestionar projectes (model disponible al Portal de Convocatòries).

  4. NIF de la persona que representa l’equipament o l’entitat en la gestió del projecte.

  5. Inscripció de l’equipament o l’entitat al registre administratiu corresponent.

  6. Certificat de règim fiscal (en cas que en tinguin).

   

  En el cas d’equipaments o entitats culturals públiques, per a l’acreditació només han de presentar la documentació següent:

   

  1. Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’equipament o l’entitat.

  2. Document d’acreditació de la persona que representa l’equipament o l’entitat a l’hora de gestionar projectes (model disponible al Portal de Convocatòries).

  3. NIF de la persona que representa l’equipament o l’entitat en la gestió del projecte.

   

  b) Artistes:

  Aquesta és la documentació que cal aportar si la sol·licitud la presenta una persona física.

   

  • Documentació obligatòria:

  1. NIF (espanyols), NIE o permís de residència (residents a Espanya).

   

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

cultura/art-for-change/convocatoria_CONTENIDO-SOLO-TEXTOpestaña3

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació web de convocatòries fent servir l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. No s'accepta en cap cas documentació física.

Per presentar un projecte correctament cal emplenar tots els camps d'informació de les diferents pestanyes de l'aplicació web i adjuntar el formulari de presentació del projecte que proporciona l'aplicació i la documentació complementària.

Visualització del contingut web

cultura/art-for-change/convocatoria_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña3

 • DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  Per presentar el projecte a la convocatòria, cal que l'entitat o l'artista adjunti a l'aplicació la documentació següent:

   

  a) Equipaments i entitats culturals:

  Aquesta és la documentació que cal aportar si la sol·licitud la presenta una persona jurídica.

   

  • Documentació obligatòria:

  1. Currículum dels artistes principals que desenvolupen el projecte.

  2. Certificació de validació de dades firmada per un representant legal (model disponible al Portal de Convocatòries).

  3. Acord signat de la junta directiva (o de l’òrgan de govern equivalent) en el qual s’aprova la presentació de la sol·licitud a la convocatòria.

  4. Declaració del representant legal de l’equipament o entitat cultural amb el compromís d’aportar directament o a través de tercers el 25% del pressupost final del projecte.

  5. Escriptura d’apoderament de la persona que signa el conveni.

  6. NIF de la persona signant del conveni.

  7. Certificat de l’Agència Tributària segons el qual l’equipament o l’entitat cultural està al corrent de les seves obligacions fiscals, vigent en el moment de presentar el projecte.

  8. Certificat de la Seguretat Social segons el qual l’equipament o l’entitat cultural està al corrent de les obligacions laborals, vigent en el moment de presentar el projecte.

  9. Una mostra del treball artístic desenvolupat anteriorment (fotografies, vídeos i/o àudios, textos, etc.). Aquest material ha de servir per valorar i garantir exclusivament la professionali- tat i la qualitat artística del treball dut a terme pels equipaments, les entitats culturals i/o els artistes que s’hi presenten. Es valora especialment el nivell i l’excel·lència artística.

   

  • Documentación optativa:

  Aquesta documentació no és obligatòria, però es té en compte i puntua favorablement en el procés d’avaluació.

  1. Acords de col·laboració entre equipaments, entitats culturals i/o artistes.

  2. Còpia, si és el cas, de la resolució o resolucions d’aportació de la resta del finançament del projecte, o còpia de la sol·licitud en cas d’estar pendent de resolució.

  3. Carta d’aval al projecte de l’Administració pública local.

  4. Material artístic que mostri processos i projectes artístics desenvolupats en clau d’intervenció social.

   

  b) Artistes:

  Aquesta és la documentació que cal aportar si la sol·licitud la presenta una persona física.

   

  • Documentació obligatòria:

  1. Currículum dels artistes principals que desenvolupen el projecte.

  2. Una mostra del treball artístic desenvolupat anteriorment (fotografies, vídeos i/o àudios, tex- tos, etc.). Aquest material ha de servir per valorar i garantir exclusivament la professionalitat i qualitat artística del treball dut a terme per les persones que s’hi presenten. Es valora espe- cialment el nivell i l’excel·lència artística.

  3. Certificació de validació de dades signada per la persona sol·licitant (model disponible al Portal de Convocatòries).

  4. Declaració de la persona sol·licitant amb el compromís d’aportar directament o a través de tercers el 25% del pressupost final del projecte.

  5. NIF de la persona firmant del conveni.

   

  • Documentació optativa:

  Aquesta documentació no és obligatòria, però es té en compte i puntua favorablement en el procés d’avaluació.

  1. Acords de col·laboració entre equipaments, entitats culturals i/o artistes.

  2. Còpia, si és el cas, de la resolució o resolucions d’aportació de la resta del finançament del projecte, o còpia de la sol·licitud en cas d’estar pendent de resolució.

  3. Carta d’aval al projecte de l’Administració pública local.

  4. Material artístic que mostri processos i projectes artístics desenvolupats en clau d’intervenció social.

   

  S'exclouen de la convocatòria els projectes presentats per una entitat o un artista que no adjunti una mostra del treball artístic que fa.

Visualització del contingut web

4.8.1_cultura/convocatorias/arte-para-la-mejora-social_RRSS